Khoa học công nghệ

Tham vọng chip Việt

'Mỏ vàng' 14.000 tỷ