Tạp chí - Hội thảo

STT Tác giả Tên bài báo Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Nguyen Dang Binh Tool Life Equation for TiN Coated Endmills World Vision in Techmology Exchange – The International 2002