Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học

STT Năm bắt đầu Tên chương trình,đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số #
1 2006 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạ tổ hợp kim lại "Composte Coating" nhằm nâng cao chất lượng chi tiết làm việc trong điều kiện ăn mòn cao và mòn cao Nguyễn Đăng Bình Đề tài cấp Nhà nước KC.02.18/06 - 10