KẾ HOẠCH Bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa I kỹ thuật (khóa 2013-2018) hệ Đại học chính quy

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ- ĐHVB, ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Việt Bắc;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-ĐHVB ngày 25/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc về việc giao đề tài thiết kế đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa I kỹ thuật hệ Đại học chính quy, năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch đào tạo của các lớp khóa I kỹ thuật hệ Đại học chính quy;

Để tổ chức cho sinh viên K1 bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đạt kết quả tốt, Nhà trường thông báo Kế hoạch Bảo vệ đồ án tốt nghiệp K1 (2013-2018) như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-   Bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện, bảo vệ kết quả nghiên cứu của sinh viên.

-   Đánh giá kết quả bảo vệ đồ án của sinh viên làm cơ sở cho việc xét công nhận tốt nghiệp của sinh viên.

2. Yêu cầu

-   Công tác chuẩn bị cho bảo vệ của sinh viên được chu đáo, tỷ mỉ, góp phần đạt kết quả cao.

-   Chấm Đồ án tốt nghiệp đảm bảo đúng thời gian, quy chế và chất lượng.

II.  NỘI DUNG

1. Thời gian, số lượng nộp Đồ án tốt nghiệp

Trước khi bảo vệ sinh viên nộp 03 quyển thuyết minh cùng 01 bộ bản vẽ (nếu có) theo mẫu quy định cho giảng viên hướng dẫn (GVHD) để thông qua, chấm và hoàn thiện các thủ tục cho bảo vệ: ngày nộp và chấm của GVHD: Từ 26/9/2018 đến ngày 01/10/2018. (Mẫu thuyết minh đồ án theo Phụ lục 1)

- Sau khi bảo vệ xong, mỗi sinh viên nộp lại cho GVHD 02 bản thuyết minh + bản vẽ (nếu có) cùng 01 đĩa CD hoặc file lưu toàn bộ thông tin về Đồ án tốt nghiệp; GVHD chuyển 01 bản thuyết minh cho Phòng Đào tạo để lưu Thư viện.

 Thời gian bảo vệ: Từ ngày 02/10 đến ngày 04/10/2018 do Khoa sắp xếp.

-  Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30’,

-  Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’.

2. Địa điểm bảo vệ:

Phòng Đào tạo-QLKH-HTQT sẽ bố trí và thông báo cho khoa.

3. Danh sách sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Khoa lập danh sách theo thứ tự sinh viên bảo vệ và thông báo cho sinh viên; chuyển 01 bản cho Phòng Đào tạo-QLKH-HTQT. (Theo Phụ lục 02.1)

4. Danh sách Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp

Khoa lựa chọn và lập danh sách giảng viên tham gia Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp (HĐ). Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp có số thành viên tối thiểu là 03 ủy viên gồm cả Chủ tịch và thư ký HĐ; chuyển danh sách HĐ cho Phòng Đào tạo-QLKH-HTQT trước ngày 01/10/2018 để soạn thảo quyết định trình Hiệu trưởng duyệt.

5. Điều kiện để sinh viên được bảo vệ

-  Sinh viên K1 kỹ thuật có tên trong danh sách được nhận đề tài tốt nghiệp.

-  Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao về việc thực hiện đồ án, được giảng viên hướng dẫn chấm và đồng ý cho bảo vệ.

-  Hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí và các khoản thu theo quy định của Trường tính đến thời điểm nộp đồ án.

Chú ý: Những sinh viên thuộc K1 đang trong thời gian tham gia học tập GDQP-AN tại Trung tâm GDQP- AN, Đại học Thái Nguyên; hoặc những sinh viên được giao đề tài nhưng chưa hoàn thành đúng kế hoạch (có lý do được GVHD xác nhận) được lùi thời gian bảo vệ đồ án TN vào đợt II. Thời gian bảo vệ sẽ thông báo sau. Sinh viên thuộc diện này phải đủ điều kiện như quy định tại mục 5.    

6. Trang phục sinh viên vào bảo vệ

- Sinh viên nam mặc quần âu, áo sơ mi, đeo cavat

- Sinh viên nữ mặc áo dài truyền thống.

7. Quy định trình tự thuyết minh và bảo vệ

- Khi được gọi đến lượt bảo vệ, sinh viên vào phòng làm công tác chuẩn bị, thời gian chuẩn bị không quá 5 phút.

- Sinh viên trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Đồ án tốt nghiệp của mình, thời gian không quá 15 phút

- Hội đồng Chấm đồ án tốt nghiệp tiến hành hỏi, sinh viên ghi chép lại các câu hỏi, nếu chưa rõ ý câu hỏi thì được phép hỏi lại sau đó tiến hành trả lời. Thời gian hỏi và trả lời không quá 15 phút

- Sau khi sinh viên trình bày xong, các thành viên của Hội đồng Chấm đồ án tốt nghiệp sẽ đánh giá điểm theo phiếu. Điểm chấm đồ án của từng thành viên HĐ theo thang điểm 10. Điểm đánh giá Đồ án tốt nghiệp cho mỗi sinh viên là trung bình cộng các điểm của từng thành viên hội đồng và người hướng dẫn, được làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm Đồ án tốt nghiệp được Chủ tịch HĐ công bố ngay sau khi Thư ký tổng hợp.

- Sau khi bảo vệ xong đồ án, các sinh viên được phép tặng hoa và chụp ảnh (không quá 5 phút).

8. Quy định khác

- Sinh viên phải thực hiện nghiêm túc quy trình làm đồ án theo các mốc thời gian và tham gia bảo vệ đồ án đúng ngày quy định. Nếu đến ngày bảo vệ, sinh viên có danh sách bảo vệ mà không tham gia (bỏ không có lý do chính đáng) hoặc sinh viên bị GVHD không cho bảo vệ thì được xem như không thực hiện đồ án và nhận điểm không (0). Sinh viên bị điểm không (0) phải làm lại đồ án và nộp học phí theo quy định.

- Trước khi nộp thuyết minh Đồ án tốt nghiệp cho khoa, các sinh viên phải ký tên vào thuyết minh và đề nghị giảng viên hướng dẫn cho nhận xét, chấm điểm, ký tên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sinh viên

- Thực hiện nghiêm Quy chế, quy định về bảo vệ Đồ án tốt nghiệp, tích cực chuẩn bị để giành kết quả cao.

2. Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp

- Chủ tịch Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp chịu trách nhiệm điều hành HĐ chấm đồ án theo đúng quy chế và kế hoạch đề ra. Tổng hợp các văn bản về phiếu chấm, bảng điểm chấm đồ án của HĐ chuyển cho Khoa chuyên môn.

3. Khoa Chuyên môn

- Phối hợp với các phòng chức năng chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho Phòng chấm đồ án tốt nghiệp (maket, hoa, nước uống…); các văn bản phục vụ cho công việc của Hội đồng Chấm đồ án. - Tổng hợp kết quả, chuyển Phòng Đào tạo-QLKH-HTQT theo quy định.

(các mẫu biểu theo Phụ lục 02 đính kèm)

4.  Các Phòng chức năng:

Thực hiện theo chức năng, phối hợp với các khoa chuyên môn giải quyết các thủ tục đào tạo cho đợt chấm đồ án tốt nghiệp tương tự một kỳ thi.

Các Ông Trưởng phòng Đào tạo-QLKH-HTQT, Ban chủ nhiệm Khoa Điện-điện tử, CNTT, Khoa Cơ khí, các đơn vị, giảng viên có liên quan và sinh viên K1 kỹ thuật chịu trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch này. Trong quả trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh cần thông báo cho phòng Đào tạo-QLKH-HTQT tổng hợp, trình Hiệu trưởng giải quyết./.