Kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm 2020-2021

    Nhà trường thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ I năm học 2020-2021 đến các đơn vị và sinh viên khóa chính quy như  sau:

1.  Kế hoạch chung:

-       Thời gian bắt đầu học kỳ I năm học 2020-2021 từ ngày 07/09/2020 đến ngày 19/12/2020 (Không tính thời gian nghỉ tết và các ngày nghỉ lễ)

-       Dự kiến các học phần tổ chức trong học kỳ I năm học 2020-2021 được gửi cho Giáo viên chủ nhiệm và đăng trên website của trường từ ngày 01/09/2020

-       Ngày 04/09/2020 nhà trường sẽ thông báo thời khóa biểu các lớp trong học kỳ I năm học 2020-2021 cho Ban chủ nhiệm các Khoa, GVCN và đăng trên Website nhà trường .

2.  Kế hoạch cụ thể từng lớp:

-       Sinh viên K5,6,7 bắt đầu học tập kỳ I năm học 2020-2021 từ ngày 07/09/2020 (Thứ 2) (Lịch chi tiết xem thời khóa biểu).

-       Sinh viên K5 QTKD thực tập nghề theo kế hoạch (thực tập theo kế hoạch của Khoa Kinh tế và QTKD).

-       Sinh viên thuộc các khóa có nhu cầu học lại thì đăng ký học trực tiếp tại phòng Đào tạo (chỉ áp dụng với những học phần có tổ chức trong học kỳ I năm học 2020-2021), những học phần khác sinh viên cần làm đơn xin mở lớp gửi trực tiếp tại phòng Đào tạo.

-       Sinh viên đăng ký học kỳ I năm học 2020-2021 từ ngày 01/09-04/09/2020 trực tiếp tại phòng Đào tạo (gặp Cô Thuận)

-       Trong thời hạn 2 tuần đầu tiên kể từ khi bắt đầu học kỳ, sinh viên các khóa chính quy có thể đăng ký thêm các học phần học vượt, học lại, cải thiện hoặc rút bớt các học phần đã đăng ký. Sinh viên thực hiện đăng ký và rút các học phần đã đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo (gặp Cô Thuận)

  • Chú ý: Những sinh viên còn nợ học phí và các khoản kinh phí khác từ học kỳ II năm học 2019-2020 trở về trước, hạn đến ngày 15/09/2020 mà vẫn còn nợ sẽ bị hủy đăng ký học trong học kỳ I năm học 2020-2021.

-       Sinh viên phải hoàn thành học phí các học phần đã đăng ký và được xếp trong học kỳ I năm học 2020-2021 trước ngày 12/09/2020.

    Đề nghị Lãnh đạo các phòng chức năng, Ban chủ nhiệm các Khoa, GVCN phối hợp và bố trí công việc của đơn vị cho phù hợp kế hoạch chung của nhà trường; đồng thời phổ biến cho sinh viên trong toàn trường rõ để thực hiện./.