Kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014

 I. ĐẶC ĐIỂM KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013-2014

Năm học 2013-2014 là năm học đầu tiên của trường Đại học Việt Bắc thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học.Nhà trường phấn đấu triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Chi bộ Nhà trường lần thứ I trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ trong tâm là tập trung vừa tổ chức tuyển sinh, đào tạo vừa tăng cường hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng đào tạo.

  1. Năm học 2013-2014 có những đặc điểm chính sau đây:
  2. Là năm học đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh đại học và cao đẳng. Người học nhập học vào trường gồm có sinh viên đại học và cao đẳng; học sinh diện ưu tiên xét tuyển 30a (các huyện nghèo) và 3T (vùng Tây Bắc).
  3. Đối tượng diện ưu tiên 3T sẽ học bổ sung kiến thức 01 học kỳ; đối tượng 30a học bổ sung kiến thức 02 học kỳ.

4. Toàn bộ chương trình và kế hoạch đào tạo các ngành thuộc hệ đại học và cao đẳng chính quy của trường đều thực hiện theo hệ thống tín chỉ, vì vậy cán bộ, giáo viên, sinh viên trong toàn trường cần nắm vững và thực hiện tốt Quy chế đào tạo theo Hệ thống tín chỉ; tiếp tục nghiên cứu, triển khai phương pháp quản lý đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp và nội dung đánh giá kết quả học tập của sinh viên... nhằm thực hiện phong trào dạy tốt, học tốt, tạo tiền đề nâng cao chất lượng đào tạo. 

  1. Trong năm học 2013-2014, do đối tượng học đa dạng, Nhà trường tổ chức lồng ghép nội dung học tập cho học sinh, sinh viên, do đó việc triển khai thực hiện các quy trình đào tạo phải thật nghiêm túc, đồng bộ từ Nhà trường đến khoa, bộ môn, giáo viên và sinh viên. 
  2. Cùng với triển khai chương trình bổ sung kiến thức cho học sinh đối tượng 30a, 3T, Nhà trường có kế hoạch rà soát, điều chỉnh lại nội dung chương trình cho phù hợp.
  3. Năm học 2013-2014, kế hoạch đào tạo của các khoá đại học, cao đẳng chính quy sẽ thực hiện mỗi kỳ chính học 15 tuần, thi 3 tuần; năm học kết thúc trước hè. Các lớp học phần thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra giữa học phần. Các khoa và bộ môn cần chủ động triển khai theo đúng chức năng đã phân cấp và thực hiện theo đúng Quy chế đào tạo theo Hệ thống tín chỉ của Nhà trường. Nhà trường tiếp tục tổ chức học kỳ phụ (vào dịp hè) trong thời gian 8 tuần, đề nghị các khoa, các bộ môn bố trí giáo viên và tổ chức thi, nộp điểm theo đúng kế hoạch và đúng Qui chế đào tạo. Việc tổ chức học, thi, kiểm tra các học phần trong năm học có thể bố trí vào ngày thứ bảy và chủ nhật.
  4. Để phù hợp với quy mô sinh viên, đàu học kỳ 2 của năm học, sinh viên đại học và cao đẳng được bố trí học GDQP-AN 05 tuần tại Trung tâm GDQP Đại học Thái Nguyên.

9. Kế hoạch nghỉ hè, nghỉ tết năm học 2013-2014 được bố trí như sau :

Nghỉ tết 4 tuần từ  20/01/2014 - 08/02/2014

 Kỳ hè 08 tuần từ 23/06/2014 - 16/08/2014

II.  ĐIỀU ĐỘ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013-2014

Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong toàn trường thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014. Trong quá trình thực hiện nếu xuất hiện khó khăn, bất hợp lý; thiếu hoặc thừa môn học; thiếu hoặc thừa tiết học... đề nghị các đơn vị phản ánh ngay cho Nhà trường.Phòng Đào tạo tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết.