Thông báo giờ làm việc mùa hè

Nhà trường thực hiện lịch làm việc mùa hè, bắt đầu từ ngày 15/4/2024

1. Đối với cán bộ, nhân viên

  • Buổi sáng từ: 07h30' đến 11h30'
  • Buổi chiều từ: 13h30' đến 17h30'

2. Đối với giảng viên và sinh viên 

  • Buổi sáng từ: 07h00' và kết thúc theo thời khoá biểu
  • Buổi chiều từ: 13h00' và kết thúc theo thời khoá biểu