QUYẾT ĐỊNH về việc Quy trình đăng ký và hủy học phần đã đăng ký của sinh viên hệ Đại Học, Cao Đẳng chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại Học Việt Bắc