Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

Thời gian nghỉ: 03 ngày

Bắt đầu từ thứ 7, ngày 31/12/2022 đến hết thứ 2, ngày 02/01/2023