Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo-NCKH-HTQT

 

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo các hệ đại học, các loại hình đào tạo. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), hợp tác quốc tế (HTQT), thanh tra, khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD)và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Nhiệm vụ
1- Quản lý đào tạo

- Xây dựng quy hoạch phát triển đào tạo, lập chương trình, kế hoạch đào tạo đại học chính quy, không chính quy, đại học văn bằng 2 (nếu có), liên thông cao đẳng, đại học theo định hướng phát triển của trường.

- Tổ chức nghiên cứu nhu cầu đào tạo để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung, dài hạn của trường. Đánh giá tính phù hợp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu của người sử dụng lao động, tham mưu cho Hiệu trưởng về đổi mới công tác đào tạo.

- Đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học không chính quy, liên thông, đại học văn bằng 2 (nếu có) theo các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức và thực hiện tuyển sinh các hệ từ việc lên kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi, xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển và báo cáo cấp trên.

- Đề xuất và kết hợp với Phòng Công tác HSSV thực hiện công tác phân ngành đào tạo hàng năm cho sinh viên hệ chính quy.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình và phương pháp giảng dạy. Theo dõi và đề xuất hướng giải quyết các điều kiện cần thiết phục vụ cho tiến trình đổi mới, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Đề xuất hướng giải quyết với Hiệu trưởng nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập của các hệ đào tạo trong trường.

- Quản lý và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập từng học kỳ và năm học. Phối hợp với các đơn vị đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý hiệu quả trang thiết bị phục vụ đào tạo.

- Quản lý lưu trữ các kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy tất cả các khoá được đào tạo tại trường. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng việc xác định kết quả học tập của mỗi HSSV. Được phép sao bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập của học sinh sinh viên theo quy chế.

- Là uỷ viên thường trực các hội đồng: Tuyển sinh, tốt nghiệp, hội đồng khoa học - đào tạo, tham gia các hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên và các hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp SV, xét lên lớp, ngừng học, thôi học.

- Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo theo các quy định hiện hành. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với SV.

- Quản lý lưu trữ: Điểm thi tuyển sinh, điểm học phần, bài thi tuyển sinh, bài thi tốt nghiệp, bài thi học phần của sinh viên hệ vừa làm vừa học theo quy định.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn,... liên quan đến công tác đào tạo.

- Đối chiếu xác nhận giờ giảng hệ chính quy cho các khoa, bộ môn và giảng viên trong trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, quản lý sinh viên trong quá trình học tập.

- Tăng cường mối quan hệ với cựu sinh viên, phòng CTHS-SV để có thêm nguồn thông tin cần thiết nhằm đánh giá sản phẩm đào tạo của trường.

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo hệ đại học; Thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của trường và cấp trên.

- Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị, thực hiện hợp đồng mời giáo viên thỉnh giảng và các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo.

- Xác định khối lượng giảng dạy của giảng viên và kết hợp với phòng Kế hoạch-Tài chính hoàn thành thanh quyết toán giờ giảng sau mỗi học kỳ.

- Quản lý và sử dụng lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được trường giao.

2- Quản lý công tác biên soạn, in ấn giáo trình, thư viện:

- Lập kế hoạch biên soạn và in ấn giáo trình để Hiệu trưởng phê duyệt. Đôn đốc các bộ môn, khoa, các đơn vị liên quan xây dựng đề cương, chương trình môn học, giáo trình, bài giảng, phối hợp với các đơn vị thực hiện kế hoạch in ấn, xuất bản các tài liệu, giáo trình đã được phê duyệt.

- Tổ chức và quản lý tốt hoạt động thư viện nhằm phục vụ có hiệu quả cho việc khai thác và sử dụng thông tin – tư liệu của cán bộ và sinh viên. Quản lý, phát triển các nguồn học liệu cho nhà trường.

- Giữ mối quan hệ trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với Thư viện các trường Đại học và Trung tâm học liệu của Đại học Thái Nguyên.

3- Quản lý công tác đào tạo hệ không chính quy:

- Xây dựng kế hoạch, lập chương trình các loại hình đào tạo đại học không chính quy phù hợp với yêu cầu của xã hội.

- Đề xuất cơ chế phối hợp liên kết với các địa phương và cơ sở đào tạo tại chức, nhằm tạo điều kiện khuyến khích phát triển, tăng cường quan hệ hợp tác. Là đầu mối giới thiệu về các chuyên ngành, nhằm phát triển hợp lý đào tạo hệ đại học không chính quy.

- Phối hợp với các trung tâm liên kết đào tạo tại các tỉnh để quản lý công tác giảng dạy và học tập tại địa phương liên kết mở lớp.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và cơ cấu khối lượng kiến thức. Theo dõi và đề xuất hướng giải quyết các điều kiện cần thiết phù hợp với loại hình đào tạo đại học không chính quy nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập từng học kỳ và năm học cho hệ không chính quy.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan phát triển quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực đào tạo đại học không chính quy.

- Phối hợp với bộ phận tài vụ của trường lập các hợp đồng đào tạo với các địa phương, tổ chức theo dõi và thanh lý hợp đồng.

4- Quản lý công tác NCKH và chuyển giao công nghệ:

- Xây dựng các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về NCKH, chuyển giao công nghệ. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về công tác NCKH và chuyển giao công nghệ của trường.

- Hướng dẫn các khoa, bộ môn lập kế hoạch NCKH và chuyển giao công nghệ. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của trường. Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án. Tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá các đề tài NCKH.

- Tổ chức Hội nghị cấp trường về công tác nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các khoa, bộ môn, các phòng chỉ đạo hội nghị khoa học sinh viên; Quản lý khối lượng hoạt động khoa học của các đơn vị và cá nhân trong toàn trường; Tổng hợp và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH và công nghệ.

- Chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

- Phối hợp với phòng Tổng hợp, phòng Kế hoạch-Tài chính lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí NCKH, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ về công tác NCKH và chuyển giao công nghệ của trường với cấp trên.

- Giúp Ban Giám hiệu chỉ đạo việc đề xuất các nhiệm vụ NCKH, các chương trình NCKH và xây dựng các dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm, dự án đầu tư tăng cường năng lực NCKH và Công nghệ của trường.

- Phối hợp với các phòng chức năng, các khoa tăng cường cập nhật thông tin khoa học, công nghệ trên trang website của trường và các phương tiện thông tin khác; chủ trì việc xuất bản các ấn phẩm về hoạt động khoa học và công nghệ.

5- Công tác hợp tác quốc tế:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về những chủ trương và những nội dung hợp tác quốc tế. Xây dựng các kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó nhằm tranh thủ nguồn tài trợ về cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ và NCKH.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các đối tác về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ. Tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các chương trình dự án quốc tế; đón tiếp và làm việc với khách quốc tế, theo quy định của pháp luật.

- Lập kế hoạch và làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào kịp thời và theo quy định của pháp luật; phối hợp với phòng Tổng hợp (bộ phận tổ chức cán bộ) và các đơn vị có liên quan tư vấn cho Hiệu trưởng về việc xét cử nhân sự đi công tác, học tập ở nước ngoài.

6- Công tác Khảo thí

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chiến lược của Nhà trường và đề ra lộ trình cho công tác khảo thí. Đề xuất với Hiệu trưởng những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra, đánh giá.

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐTvề công tác khảo thí.

- Đầu mỗi năm học xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động công tác Khảo thí của năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành.

-Đôn đốc các khoa, bộ môn, giảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ GD&ĐTvà của Nhà trường về công tác thi, kiểm tra, đánh giá đối với các loại hình đào tạo chính quy, phi chính quy.

-Thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc học phần, quản lý và thông báo điểm kiểm tra, điểm thi đối với tất cả các bậc học, các loại hình đào tạo.

- Giám sát việc tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Nhà trường.

-Lập tiến trình tổ chức xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi/đề thi hình thức tự luận, vấn đáp và trắc nghiệm.

- Tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học trong Trường.

- Tham gia công tác tuyển sinh các hệ vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng 2 của Nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Nhà trường.

- Báo cáo Bộ GD&ĐT kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu.

- Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khảo thí.

7-    Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện chủ chương, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác ĐBCLGD của Bộ GD&ĐT;

- Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác ĐBCLGD, tổ chức định kỳ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT tại các tổ chức kiểm định của Việt Nam và quốc tế thuộc danh mục các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ GD&ĐT công nhận.

- Giúp việc cho Hội đồng Tự đánh giá của Nhà trường, là đầu mối tham mưu chỉ đạo tích lũy các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá, tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ các tài liệu tự đánh giá, cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm.

- Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; tổ chức đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố ĐBCLGD; căn cứ kết quả đánh giá, khảo sát lập kế hoạch cải tiến chất lượng.

- Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả cải tiến chất lượng trên cơ sở báo cáo tự đánh giá chất lượng Nhà trường, kết quả đánh giá chương trình đào tạo; đánh giá kết quả đầu ra, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học tiếp theo.

- Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên website của Nhà trường, trên các phương tiện thông tin khác theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

- Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác ĐBCLGD.

8-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG 

 HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ

1. TS.Nguyễn Văn Vỵ -Phó Hiệu trưởng Trưởng phòng

-  Phụ trách Đào tạo - QLKH - HTQT

-  Xây dựng chiến lược đào tạo, mở ngành, cấp học

-  Chương trình đào tạo: Xây dựng mới; điều chỉnh các chương trình đã có

-  QL khoa học

-  Hợp tác quốc tế

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công

2. ThS. Vũ Đình Trung - Phó Trưởng phòng

-  Phụ trách chung khi trưởng phòng đi vắng

-  Phụ trách  dạy và học, thi và quản lí điểm, mời GV (khi chưa có khoa hoặc tổ), kế hoạch năm học, xét kết quả học tập, xét tốt nghiệp.

- Xây dựng chiến lược đào tạo, mở ngành, cấp học

- Xây dựng chương trình đào tạo mới; điều chỉnh các chương trình đã có

-  Phụ trách  thư viện, thí nghiệm

-  TS ĐH chính qui

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công

3. Chu Ngọc Hùng– Phó Trưởng phòng

 

-  Phụ trách công tác NCKH-HTQT

-  Phụ trách công tác QL khoa học, Hợp tác quốc tế

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công

4. Lê Đình Mạnh


-  Trợ lý dạy và học

+ Phụ trách kế hoạch dạy học, lập và triển khai KH năm học

+ Xây dựng thời khoa biểu

+ Lịch thi

- Kiểm tra, tổng hợp, lập bảng khối lượng giờ giảng của giảng viên hàng kỳ.

- Trợ lí khoa học, trợ lí hợp tác quốc tế

- Giảng dạy tại khoa Kinh tế - QTKD

- TS ĐH chính qui

- Chủ nhiệm lớp

- Trợ lý khoa Cơ khí

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo phân công

5. Đỗ Bình Minh


-  Phụ trách CNTT

-  Quản trị phần mềm đào tạo từ xa

- Tổ chức hệ thống thi chứng chỉ, thi kết thúc học phần đào tạo từ xa

- Quản trị hệ thống tài liệu online; elearning

- Tổ chức, điều hành hệ thống họp trực tuyến tại phòng trực tuyến của nhà trường

-  Phụ trách phòng Thực hành CNTT

-  Phụ trách toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của trường

- TS ĐH chính qui, liên thông

- Chủ nhiệm lớp:

- Giảng dạy tại khoa Công nghệ thông tin

- Trợ lý khoa Công nghệ thông tin

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo phân công

6. Nguyễn Thị Minh Thuận


- Trợ lý đào tạo, Quản lý điểm

-  Quản trị phần mềm Quản lý đào tạo.

- Quản lý điểm đào tạo từ xa; trợ lý thi; lập danh sách thi kết thúc học phần

- Quản trị Website; page

- Cấp bảng điểm tổng kết hệ đào tạo từ xa, VLVH.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ GDĐT về: đề án tuyển sinh; cơ sở dữ liệu đại học; báo cáo tuyển sinh...

-  Tổ chức đăng ký học phần cho sinh viên hệ đào tạo từ xa.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo phân công

- Chủ nhiệm lớp :

- Giảng dạy tại khoa Công nghệ thông tin

- Trợ lý khoa Điện, Điện tử

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo phân công

 7. Lê Thị Hải Yến


- Trợ lý đào tạo

- Quản lý điểm đào tạo chính quy; trợ lý thi; lập danh sách thi học kỳ

- Cấp bảng điểm tổng kết hệ đào tạo chính quy

-  Tổ chức đăng ký học phần cho sinh viên hệ đào tạo chính quy.

- Phụ trách công tác QL khoa học, Hợp tác quốc tế

- Phụ trách quản lý điểm sau Đại học.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo phân công

- Chủ nhiệm lớp :

- Giảng dạy tại khoa Ngôn ngữ

- Trợ lý khoa Ngôn ngữ

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo phân công

 8. Nguyễn Trọng Hưng

               


 

-  Triển khai công tác tuyển sinh hệ liên thông, Đào tạo từ xa

-  Triển khai công tác tuyển sinh và thi CNTT.

-  Triển khai kế hoạch và phối hợp các khoa, xây dựng và triển khai rà soát chương trình đào tạo; quản lý chương trình đào tạo các ngành Ngôn ngữ.  

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, kế hoạch thi, quản lý tiến độ các lớp liên thông và từ xa đang phụ trách 

-  Chủ nhiệm lớp theo phân công.